Adunarea Generală, o formalitate? Deloc!

Într-o mână cu regulamentele, în cealaltă cu lupa, Observel punctează esențialul și în ceea ce privește Adunarea Generală a Asociației Județene de Fotbal. Așadar, cea de-a parta consemnare ”Cu lupa pe ei…”

Constat că ignoranța și nepăsarea, inclusiv în fotbalul mic, nu cunoaște margini. Atât timp cât un “membru” nu este atins în mod direct de vreo decizie financiară a diriguitorilor, acesta n-are nimic împotrivă! Este tot timpul “PENTRU”! Chiar dacă acest “PENTRU” ar putea la un moment dat să-l atingă și pe el. Până însă îi vizează doar pe alții, “membru” n-are nici o treabă! Se așează disciplinat la masă și ridică mâna fără să aibă habar pentru ce anume a ridicat-o și continuă să “ronțăie” ce i-au pus pe masă mai marii AJF…

El, membru, NU are timp să… “ronțăie” subiectele puse în discuție, nu e atent la faptul că deciziile și informațiile importante sunt de obicei trecute la ultimele puncte de pe “ordinea de zi”!

Strategic, atunci, la punctul DIVERSE, apar în fapt subiectele cu adevărat importante. Cele care o dată aprobate produc efecte despre care membru plictisit va constata abia atunci când va ajunge să fie vizat în mod direct. Tocmai de aceea, toți membrii afiliați trebuie să-și ascută atenția asupra finalului de Adunare Generală, toate prezentările anterioare, gen Raport comisie cenzori, Bilanț financiar anual, Raport de activitate al președintelui AJF, etc., fiind de fapt doar materiale de adormire a vigilenței lor! Bine plictisiți de toată această vorbărie, din care nu înțeleg nimic, dornici să plece acasă mai repede, reprezentanții membrilor afiliați scapă din vedere exact lucrurile esențiale, care le sunt puse sub nas la finalul Adunării Generale.

Având în vedere toate aceste aspecte, mi-am propus să-i luminez pe membri cu privire la organizarea și desfășurarea STATUTARĂ ȘI REGULAMENTARĂ a unei Adunări Generale, fie ea ordinară, fie extraordinară.

Adunarea Generală, conform Cap. III, art. 22, pct. 1, din Statutul AJF Timiș, este ”organul suprem și legislativ al AJF“, prevedere care se regăsește și la Cap. III, art. 25, pct. 2, din Statutul cadru al AJF, transmis de către FRF în 2015 și încă neadoptat de către AJF Timiș. Mai exact, Adunarea Generală are ultimul cuvânt în ceea ce privește orice decizie care vizează activitatea fotbalistică. În limitele Statutului FRF și a regulamentelor în vigoare, Adunarea Generală a AJF poate lua decizii în anumite condiții.

Primul pas în organizarea unei Adunări Generale este notificarea scrisă din partea Secretarului general cu cel puțin 90 de zile înainte privind programarea Adunării Generale și înștiințarea membrilor afiliați că pot face propuneri de subiecte pentru a fi incluse pe ordinea de zi în termen de 30 de zile (Cap. III, art. 26, pct. 1 –  Statut AJF Timiș).

Aici apare din nou o nepotrivire comparativ cu Statutul cadru al AJF-urilor transmis de FRF, care prevede că ”Secretarul general va notifica în scris cu cel puțin 30 de zile înainte de data la care va avea loc Adunarea Generală toți membrii afiliați cu privire la posibilitatea acestora ca în termen de 15 zile să înainteze propuneri în vederea includerii acestora pe ordinea de zi“ (Cap. III, art. 30, pct. 1 – Statut cadru AJF).

Al doilea pas este convocarea în scris de către Comitetul Executiv, cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită. ”Convocarea va cuprinde data, ora și locul desfășurării, precum și ordinea de zi a Adunării Generale. De asemenea, se vor transmite membrilor afiliați: Raportul Comitetului Executiv, Bilanțul contabil, Raportul Comisiei de cenzori, Bugetul de venituri și cheltuieli.“ (Cap. III, art. 26, pct. 3 – Statut AJF Timiș); ”Dacă în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea sau completarea Statutului, textul integral al acestora se va transmite membrilor afiliați“ (Cap. III, art. 26, pct. 4 – Statut AJF Timiș).

Ce înseamnă asta?? Că fiecare membru trebuie să primească convocarea scrisă, însoțită de toate aceste documente menționate și, mai ales, de ordinea de zi integrală și explicită, prezentată punct cu punct.

Convocarea nu se face doar prin postarea pe site-ul AJF a unui text, așa cum s-a întâmplat la ultimele două Adunări Generale păstorite de președintele Romeo Malac!

Și din nou, AJF Timiș este în culpă comparativ cu Statutul cadru al AJF-urilor:

Cap. III, art. 30, pct. 2”Convocarea Adunării Generale Ordinare se face de către Comitetul Executiv și va fi transmisă în scris membrilor afiliați cu cel puțin 15 zile înainte de data când urmează să se desfășoare“. 

Cap. III, art. 30, pct. 4 -”Dacă în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea sau completarea Statutului, textul integral al acestora se va transmite membrilor afiliați. Orice propunere de modificare sau completare a Statutului trebuie să fie înaintată în scris, cu o scurtă explicație, secretarului general al AJF“.

Cu alte cuvinte, TOȚI membrii afiliați trebuie să primească în scris ordinea de zi a unei Adunări Generale pentru a putea lua la cunoștință subiectele ce vor fi abordate!!!

La rubrica DIVERSE nu pot fi discutate modificări importante, de genul introducerii unui regulament disciplinar al AJF. Un astfel de subiect trebuie prevăzut în mod expres și explicit la un punct distinct din ordinea de zi. În caz contrar, cei mai mulți membri nici nu își vor mai aduce aminte să fi discutat subiectul. Cum de altfel s-a și întâmplat la ultima Adunarea Generală. Și cu toții s-au trezit că respectivul regulament este postat pe site-ul AJF și este aplicat. Abia acum, când sunt sancționați, simt efectele ”neatenției“ lor.

Odată parcurși primii pași, privind convocarea unei Adunări generale, urmează pasul al treilea, desfășurarea efectivă. Aici, pentru a respecta Statutul și regulamentele în vigoare, trebuie îndeplinită mai întâi condiția cvorumului delegaților prezenți. Trebuie știut faptul că orice Adunare Generală este statutară dacă sunt prezenți reprezentanții a cel puțin 2/3 dintre membrii afiliați statutar și recunoscuți legal, prevedere cuprinsă la Cap. III, art. 28, pct. 1 – Statut AJF Timiș, respectiv Cap. III, art. 32, pct. 1 – Statut cadru al AJF.

Să nu uităm un alt aspect foarte important! Pot reprezenta un membru afiliat cu drept de vot în Adunarea Generală doar acele persoane care sunt incluse pe lista depusă la AJF înaintea startului campionatului, odată cu cererea de înscriere, și care ”au drept de semnătură, împuterniciți să încheie contracte cu efecte juridice cu terți“(Cap. II, art. 11, pct. g – Statutul AJF Timiș) și respectiv (Cap. III, art. 24, pct. 4 – Statutul AJF Timiș).

Mai explicit, la Adunarea Generală pot reprezenta membrii afiliați NUMAI persoanele din conducerea cluburilor sau asociațiilor, respectiv președinte, vicepreședinte sau director economic!. NU director sportiv, șef birou, antrenor, delegat! Aceștia nu au calitatea legală de a angaja membrul afiliat în nici o situație. Așadar cvorumul nu este deloc o simplă formalitate, după cum consideră atât conducerea AJF Timiș, cât și mulți dintre cei care se erijează în reprezentanți ai unor membri afiliați!

Conform Statutului cadru al AJF (Cap. III, art. 28, pct. 7) se aduc lămuriri cu privire la cine poate reprezenta membrul afiliat la Adunarea Generală a AJF: “membrii afiliați nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală decât de o persoană ce deține funcție de conducere (de  regulă președinte, secretar general sau funcții echivalente) în cazul în care numele a fost comunicat în documentele trimise către AJF, cum ar fi: cerere de afiliere, cerere de înscriere în competiție, altele asemenea. Numele delegaților trebuie comunicat în scris către secretarul general AJF cu minim 3 zile înainte de data desfășurării Adunării Generale. Delegații se vor prezenta la Adunarea Generală cu o împuternicire scrisă, emisă de către respectivul membru afiliat, precum și cu un act de identitate.”  

Persoanele prezente cu drept de vot trebuie înscrise într-un tabel nominal, care se anexează la procesul verbal al Adunării Generale, și care conține rubrici speciale pentru actul de identitate, numele și prenumele, precum și semnătura respectivului reprezentant al membrului afiliat.

Ce se întâmplă dacă nu este constituit cvorumul în condițiile statutare prezentate mai sus? Se așteaptă timp de 2 (două) ore, după care, dacă nu este îndeplinit cvorumul, atunci Adunarea Generală TREBUIE să se desfășoare a doua zi (Cap. III, art. 28, pct. 2 – Statut AJF Timiș).

Dacă nici a doua zi nu este îndeplinit cvorumul, atunci Adunarea Generală se va desfășura și va putea lua decizii valabile indiferent de numărul delegaților cu drept de vot prezenți, cu excepția situațiilor în care pe ordinea de zi se află unul dintre următoarele puncte:

  1. Modificări ale Statutului AJF;
  2. Alegerea sau revocarea președintelui AJF;
  3. Excluderea unui membru afiliat;
  4. Dizolvarea AJF.”

Deci, aceste patru situații necesită OBLIGATORIU îndeplinirea cvorumului de prezență a 2/3 dintre membrii afiliați legal și statutar!

După îndeplinirea cvorumului, numeric și reprezentativ, trebuie prezentată ordinea de zi a Adunării Generale. Aceasta sarcină revine președintelui AJF sau, în lipsa acestuia, secretarului general.

Președinte AJF trebuie să-și prezinte raportul de activitate. Urmează desemnarea scrutătorilor, a Comisiei de validare a voturilor, a Comisiei electorale, a Comisiei de soluționare a contestațiilor, desemnarea persoanelor însărcinate cu întocmirea procesului verbal al Adunării Generale. (Cap. III, art. 25, pct. 1 – Statut AJF Timiș)  

Președintele AJF asigură ordinea Adunării Generale și poate adopta măsuri împotriva celor care perturbă buna desfășurare a lucrărilor:

  1. Chemarea la ordine;
  2. Avertisment;
  3. Excludere din sală.

Luarea cuvântului se acordă în ordinea înscrierii, un vorbitor neputând interveni a doua oară pe aceeași temă înainte ca toți cei înscriși la cuvânt să-și fi încheiat intervenția (Cap. III, art. 34, pct. 5, 7 și 8 – Statut cadru al AJF).

Pentru aprobarea prin vot a majorității deciziilor este necesară o majoritate simplă a celor prezenți la Adunarea Generală (50 % plus un vot).

Conform Cap. III, art. 24, pct. 3 din Statutul AJF Timiș “votul prin corespondență sau prin împuternicire (procură) NU este permis”, iar la același Cap. III, art. 24, pct. 5, se menționează că “un delegat NU poate reprezenta decât un sigur membru afiliat”. Această prevedere a fost nesocotită de conducerea AJF Timiș la ultima Adunare Generală a AJF Timiș.

Foarte important, membrii Comitetului Executiv NU AU DREPT de vot în Adunarea Generală și nici nu pot asigura cvorumul, iar “pe timpul mandatului lor, membrii Comitetului Executiv nu vor mai putea reprezenta ca delegați clubul sau asociația din care fac parte. De asemenea, membrii comisiilor cu atribuții jurisdicționale, pe toată durata mandatului lor, nu vor putea reprezenta ca delegați nici unul dintre membrii afiliați și nu au drept de vot la Adunarea Generală” (Cap. III, art. 24, pct. 6 – Statut AJF Timiș; Cap. III, art. 32, pct. 4 – Statut FRF). Adică exact încălcările pe care le-au făcut membrii Comisiei de disciplină și ai Comisiei de competiții la ultima Adunare Generală ordinară a AJF Timiș.

Așadar trebuie tratat cu atenție și responsabilitate cvorumului unei Adunări Generale!!! În caz contrar, atât Adunarea Generală, cât și toate deciziile adoptate de aceasta sunt NESTATUTARE și ILEGALE !

Concluzia finală: respectarea statutului și regulamentelor nu este opțională! E obligatorie!

Acest articol a fost publicat în Divizia D Timiş, Fotbal și etichetat cu , , , , . Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


4 + = noua

 


Ultimele articole din categoria Divizia D Timiş: